TF Firmware V2.00 (Previous version)

[Notice: Checking the version number]
You may check the TF main firmware version number from the version field in the About screen of the SYSTEM SETUP screen.

TF Series Firmware/Editor Compatibility

Please make sure to use appropriate version of Editor software which is compatible with your console firmware in reference to the following compatibility chart. Using an unsupported Firmware/Editor and other related software combination may result in unexpected behavior.

Compatibility List

*1)Please use MonitorMix V1.0.2 when you useTF Firmware V1.12.or later. 
If you use previous MonitorMix V1.0.1 with TF Firmware V1.12, some troubles may occur. (For example, MonitorMix is forced to stop.) 
*2) TF Firmware V1.11 includes only efficiency improvement of product inspection. So it does not include new function or some improvements. 
*3) First release version for TF-Rack(preinstalled version)

TF Editor V2.00 or older are not support Mac OS X 10.11.x.

Additional Function

 • Now supports NY64-D option card for Dante Interface. Connection with Dante devices (such as Tio1608-D, R series, etc.) is available via the NY64-D. In addition, HA control is also available with Tio1608-D and R series.
Notices
- In this version, there are limitations in connections with devices in the same network. You can connect less than 20 devices of Yamaha PA devices or the R Remote application, of which three Dante I/O devices are available for HA control. The Tio1608-D set to UNIT ID 1 to 3 are included in the three only if connected.
- This version can communicate audio and HA control of R series V3.11 if Quick Config is disabled on TF series, and patching is made from/to NY64-D by Dante Controller software. However, if you will share the same R series I/O rack with CL/QL series, we recommend to disable the "HA Control" option on TF series before making the patch, then manage the HA control from CL/QL series.
 • Added “Ping Pong Delay” and “Dual Pitch” effect types.
 • Added a function to control the gain settings of GEQ via faders.
 • Added the “LOAD SELECT” function to be able to individually load selected settings of the TF setting file.
 • Added the “All Nominal” function to set the send level settings of all AUX busses or SUB bus to nominal (0 dB) in the menu of each SEND FROM screen.
 • Added the “Dup. STEREO” function to set the send level settings of AUX busses or SUB bus to the same settings of the channel faders in the menu of each SEND FROM screen.
 • Added the “[TAP] Key Blink” function to disable blinking of the [TAP] key in the PREFERENCE screen.
 • Added the function to send to the SUB bus from ST IN1/2 or FX RTN 1/2.
NOTE

When recalling a Scene, or a Channel Library stored via the V1.xx version, these send parameters are not changed.

 • Added languages for the HELP screens. The additional languages are:
  Arabic
  Croatian
  Czech
  Dutch
  Hindi
  Hungarian
  Persian
  Polish
  Romanian
  Serbian
  Slovenian
  Tagalog
  Turkish
 • Added some default Presets in the Channel Library. Some Preset data have been modified.
  This change will be reflected when executing the “Initialize All Memory” function after updating to V2.00.

Specification Changes

 • Changed the specification in which the channel names of each stereo-linked mono channel are not linked. However, the channel names link in the permanent stereo channels such as ST IN, AUX9/10, etc.
 • The reverb/ER effects are now available in all FX/InsFX.

Improvements

 • Improved the timing of the action in the Stereo link operation by the [SEL] keys. Press the [SEL] keys of specified channels to set to stereo link not simultaneously, but in sequence in one-second intervals, and then, keep pressing the keys about two seconds.
 • Improved the Library screen.
  • Unrecallable Libraries are not listed.
  • You could recall each module such as EQ, COMP, FX, etc from a Preset with different channel types.
 • Network setting is now available when no devices are connected to the Network connector.
 • The data transfer for Meters is now available between the TF series and the TF Editor even when the DHCP server does not exist with the network setting is set to DHCP.
 • When recalling or storing a Scene via the TF Editor, or StageMix, the Scene number and name displays in the TF series are also follow them.
 • The pause function in recording is now available.

Fixed bugs

 • Solved a problem in which when operating the analog gain when the input source setting has been set to “INPUT” and channel link has been set to the channel, the analog gain of the channel using the same input signal of the INPUT port (TF5: CH1-8 and CH33-40, TF3: CH1-16 and CH25-40, TF1: CH1-16 and CH17-32) will link regardless of the input source selection.
 • Solved the problem in which the meter could not hold the peak of the OVER level.
 • Solved the problem in which some meters would not work properly when loading the setting file with a different meter point setting.
 • Solved some minor bugs.

Known Issue

 • A message "Dante Version Mismatch" may appear for a few seconds when making patches from R series V3.11 (Rio3224-D, Rio1608-D, Ri8-D) via NY64-D by Dante Controller. However, the audio and HA control communications work properly.

ATENŢIE

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE ("AGREEMENT") ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SOFTWARE. VĂ ESTE PERMIS DOAR SĂ UTILIZAȚI ACEST PRODUS SOFTWARE ÎN CONFORMITATE CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI ACORD. ACEST ACORD SE ÎNCHEIE ÎNTRE DVS. (CA ENTITATE INDIVIDUALĂ SAU LEGALĂ) ȘI YAMAHA CORPORATION ("YAMAHA").

PRIN DESCĂRCAREA SAU INSTALAREA ACESTUI SOFTWARE SAU PRINTR-UN ALT MOD ÎN SCOPUL UTILIZĂRII PERSONALE, SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ACESTEI LICENȚE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, NU DESCĂRCĂȚI, INSTALAȚI, COPIAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI ALTFEL ACEST SOFTWARE. DACĂ AȚI DESCĂRCAT SAU INSTALAT SOFTWARE-UL ȘI NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, ȘTERGEȚI IMEDIAT SOFTWARE-UL.

ACORDAREA LICENȚEI ȘI A DREPTURILOR DE AUTOR

Yamaha vă acordă astfel dreptul de a utiliza programele și fișierele de date care compun software-ul care însoțește acest Acord și toate programele și fișierele pentru modernizarea unui astfel de software care vi se poate distribui în viitor cu termenii și condițiile atașate (colectiv "SOFTWARE"), numai pe un computer, un instrument muzical sau un echipament pe care îl dețineți sau îl gestionați. Deși dreptul de proprietate asupra mediului de stocare în care este stocat SOFTWARE-ul rămâne în obligativitatea dvs., SOFTWARE-ul propriu-zis este deținut de licențiatorii Yamaha și/sau Yamaha și este protejat de legile în vigoare privind drepturile de autor și de toate prevederile aplicabile tratatului.

RESTRICȚII

 • Este posibil să nu aveți competență în inginerie, dezasamblare, decompilare sau orice altceva ce derivă dintr-o formă de cod sursă a SOFTWARE-ului prin orice tip de metodă.
 • Nu puteți reproduce, modifica, schimba, închiria, transmite prin leasing sau distribui SOFTWARE-ul integral sau parțial sau crea lucrări derivate ale SOFTWARE-ului.
 • Nu este permis să transmiteți SOFTWARE-ul electronic de la un computer la altul sau să partajați SOFTWARE-ul într-o rețea cu alte computere
 • Nu este permis să utilizați SOFTWARE-ul pentru a distribui date sau date ilegale care încalcă politica publică.
 • Nu este permis să inițiați servicii bazate pe utilizarea SOFTWARE-ului fără permisiunea companiei Yamaha Corporation.

Datele protejate prin drepturi de autor, incluzând dar fără a se limita la datele MIDI pentru cântece, obținute prin SOFTWARE, se supun următoarelor restricții pe care trebuie să le respectați.

 • Datele primite prin intermediul SOFTWARE-ului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
 • Datele primite prin SOFTWARE nu pot fi duplicate, transferate sau distribuite sau redate sau difuzate pentru ascultători în public, fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
 • Criptarea datelor primite prin SOFTWARE nu poate fi eliminată și nici filigranul electronic nu poate fi modificat fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.

REZILIEREA

Dacă o lege privind drepturile de autor sau prevederile prezentului Acord sunt încălcate, Acordul se va încheia în mod automat și imediat fără notificare din partea Yamaha. În urma unei astfel de încetări, trebuie să distrugeți imediat SOFTWARE-ul licențiat, orice documente însoțitoare scrise și toate copiile acestuia.

DESCĂRCARE SOFTWARE

Dacă credeți că procesul de descărcare a fost defectuos, puteți contacta Yamaha, iar Yamaha vă va permite să descărcați din nou SOFTWARE-ul, cu condiția să distrugeți primele copiile sau copiile parțiale ale SOFTWARE-ului obținute prin încercarea de descărcare anterioară. Această permisiune de a descărca din nou nu trebuie să limiteze în niciun fel renunțarea la garanție din Secțiunea 5 de mai jos.

DECLINAREA GARANȚIEI SOFTWARE-ULUI

Recunoașteți în mod expres și sunteți de acord că folosirea SOFTWARE-ului este pe riscul dumneavoastră.. SOFTWARE-ul și documentația aferentă sunt furnizate "CA ATARE" și fără garanții de orice fel. FĂRĂ A SE ADRESA PRIN ORICE ALT TIP DE PROVIZIOANE ALE ACESTUI ACORD, YAMAHA DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚII PRIVIND SOFTWARE-ULUI, EXPRES ȘI IMPLICIT, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚE. ÎN MOD SPECIFIC, DAR FĂRĂ A SE LIMITA, YAMAHA NU GARANTEAZĂ CĂ SOFTWARE-UL VA RĂSPUNDE CERINȚELOR DUMNEAVOASTRĂ, CĂ FUNCȚIONAREA SOFTWARE-ULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ EROARE, SAU CĂ DEFECȚIUNILE DIN SOFTWARE VOR FI CORECTATE.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

OBLIGAȚIA GENERALĂ A YAMAHA ESTE DE A PERMITE UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI ÎN CONFORMITATE CU TERMENII STIPULAȚI. ÎN NICI UN CAZ, YAMAHA NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU DVS. SAU ORICE ALTĂ PERSOANĂ PENTRU ORICE DAUNE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE SAU CONSECUTIVE, CHELTUIELI, PIERDERI, PIERDERI DE DATELE SAU ALTE DAUNE PROVENITE DIN UTILIZARE, INCAPACITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR DACĂ YAMAHA SAU UN DISTRIBUITOR AUTORIZAT A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. În niciun caz, răspunderea totală a Yamaha față de dvs. pentru toate daunele, pierderile și cauzele acțiunii (indiferent dacă este contractuală, delictuală sau de altă natură) ce depășesc suma plătită pentru SOFTWARE.

SOFTWARE TERȚI

Software-ul și datele părților terțe ("SOFTWARE TERȚI") pot fi atașate la SOFTWARE. În cazul în care, în materialele scrise sau pe datele electronice care însoțesc Software-ul, Yamaha identifică orice software și date ca SOFTWARE TERȚI, recunoașteți și sunteți de acord că trebuie să respectați prevederile oricărui acord furnizat împreună cu SOFTWARE-UL TERȚI și că partea SOFTWARE-UL TERȚI este responsabilă de orice garanție sau răspundere legată de sau provenind din SOFTWARE-UL TERȚI. Yamaha nu este răspunzătoare în niciun fel pentru SOFTWARE-UL TERȚI sau pentru utilizarea de către dvs.

 • Yamaha nu oferă garanții exprese cu privire la SOFTWARE-UL TERȚI. ÎN PLUS, Yamaha DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚIE IMEDIATĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMEDIATE DE COMERCIALIZARE ȘI DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SOFTWARE-UL TERȚI.
 • Yamaha nu vă va furniza niciun service sau serviciu de întreținere cu privire la SOFTWARE-UL TERȚI.
 • Yamaha nu este răspunzătoare în fața dvs. sau a oricărei alte persoane pentru orice daune, inclusiv, fără limitare, daune directe, indirecte, incidentale sau consecutive, cheltuieli, profituri pierdute, date pierdute sau alte daune rezultate din utilizare, utilizarea incorectă sau incapacitatea de a folosi SOFTWARE-UL TERȚI.

NOTIFICAREA DREPTURILOR RESTRICȚIONATE DE GUVERNUL SUA:

Software-ul este un "element comercial", deoarece acest termen este definit la 48 C.F.R. 2.101 (octombrie 1995), constând în "software de calculator comercial" și "documentație comercială de software de calculator", astfel sunt utilizați acești termeni în 48 C.F.R. 12.212 (septembrie 1995). În concordanță cu 48 C.F.R. 12.212 și 48 C.F.R. 227.7202-1 până la 227.72024 (iunie 1995), toți utilizatorii finali din S.U.A. vor achiziționa Software-ul numai cu acele drepturi enunțate în prezentul document.

GENERAL

Prezentul acord va fi interpretat în conformitate cu legea japoneză și va fi guvernat de aceasta fără a se face referire la principiile conflictului între legi. Orice litigiu sau procedură vor fi audiate în fața instanței din Tokyo, Japonia. Dacă, din orice motiv, o instanță de jurisdicție competentă consideră că o parte din prezentul acord este inaplicabilă, restul acestui acord va continua să fie în vigoare și să producă efecte.

COMPLETAREA ACORDULUI

Prezentul Acord constituie întregul acord între părți cu privire la utilizarea SOFTWARE-ului și a oricăror materiale scrise însoțitoare și înlocuiește toate înțelegerile sau înțelegerile anterioare sau contemporane, în scris sau oral, referitoare la obiectul prezentului Acord. Nicio modificare sau revizuire a acestui Acord nu va fi obligatorie decât în scris și semnată de un reprezentant complet autorizat al Yamaha.