SWR2311P-10G Firmware V2.02.17 (Previous version)

How to update the firmware

For details, please refer to the "Yamaha LAN Monitor User Guide" and the help of Web GUI.

 1. Connect the SWR2311P-10G and the computer with LAN cables.
  Please connect with the port set as VLAN 1 of SWR2311P-10G.
 2. Start the Yamaha LAN Monitor.
 3. Select the SWR2311P-10G for update at tree view.
 4. Click the [Web GUI] button on the device detail view. With the factory settings, the user name and password are not specified, so it is not necessary to enter a user name and password.
 5. Select [Management] -> [Maintenance] -> [Update firmware], then click [Next] button on "Update firmware from PC."
 6. Click the [Select a file] button, then select the firmware file of extension .bin downloaded and decompressed.
 7. Click the [OK] button.
 8. Click the [Execute] button.

Wait until completing the update. SWR2311P-10G automatically restarts and becomes ready to use.

New Functions

 • The following devices are supported by L2MS.
  • SWR2310-10G/18GT/28GT/52GT
 • Supports RADIUS servers.
 • Supports SMTPS and SMTP authentication by the email notification function.
 • Supports inter-VLAN routing.

Enhancements

 • Expanded the number of slaves managed by L2MS from 64 to 128.
 • Reduced the CPU load when saving logs.
  Since the internal operation of log saving has changed, the logs in the RAM area of the main unit may not be in chronological order when the firmware is revised down.
 • Supports the following for the configuration file control by TFTP.
  • Enables automatic restart when the startup config is updated.
  • Enables import and export of all settings of startup config. The remote paths are as follows.
   • startup-config #0 All settings : config0-all
   • startup-config #1 All settings : config1-all
   • startup-config #2 All settings : config2-all
   • startup-config #3 All settings : config3-all
   • startup-config #4 All settings : config4-all
  • The remote path for all the settings of Startup Config in the SD card is as follows.
   • startup-config #SD config.txt : configsd
   • startup-config #SD All settings : configsd-all
 • Enables automatic adjustment of the vertical axis of the traffic information graph between 10 kbps and 10 Gbps on the dashboard of the Web GUI.
 • Enables applying of the access list to the OUT direction of the VLAN interface in [Access List] in the detailed settings of Web GUI.
 • Enables setting the tagged VLAN of the logical interface in [VLAN] of the detailed settings of Web GUI.
 • Made the following changes in [Maintenance] -> [CONFIG management] in [Management] of Web GUI.
  • Supports import and export of all settings.
  • Enabled selection of the config surface when importing or exporting.
  • Changed the file name when exporting the config of the L2MS slave device from "slave-config" to "l2ms-slave-config."
  • Error checking has been enhanced for importing and exporting configs.

Fixed Bugs

 • Fixed a problem that a memory leak would occur if the L2MS function was disabled in the state of LAN map warning detected during operating as an L2MS master.
 • Fixed a problem in which restart was executed when a large number of SNMP packets were received.
 • Fixed a problem in which the ARP table was not updated in the Spanning Tree when a topology change had occurred and communication could have been temporarily disabled, depending on the configuration.
 • Fixed a problem in which, when in Spanning Tree, the device may end abnormally if the shutdown by BPDU guard and the recovery by auto recovery have been repeated.
 • Fixed a problem in which the automatic recovery setting of BPDU guard was invalid after rebooting in the spanning tree error detection function.
 • Fixed a problem in which the IGMP/MLD snooping settings remained in the running config even if the VLAN was deleted.
 • Fixed a problem in which entries of ARP table or IPv6 Neighbor table may have been illegally overwritten by the following operations when multiple static ARPs or static IPv6 Neighbors were registered to one VLAN.
 • Fixed a problem in which the running config would not be applied correctly even if it was set by TFTP.
 • Fixed a problem in which unnecessary error logs would be output when DHCP Offer was received from multiple DHCP servers.
 • Fixed a problem in which packets with different port numbers would also meet the conditions even if a policy map including a port number specification was applied to an interface in QoS.
 • Fixed some other minor problems.

ATENŢIE

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE ("AGREEMENT") ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SOFTWARE. VĂ ESTE PERMIS DOAR SĂ UTILIZAȚI ACEST PRODUS SOFTWARE ÎN CONFORMITATE CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI ACORD. ACEST ACORD SE ÎNCHEIE ÎNTRE DVS. (CA ENTITATE INDIVIDUALĂ SAU LEGALĂ) ȘI YAMAHA CORPORATION ("YAMAHA").

PRIN DESCĂRCAREA SAU INSTALAREA ACESTUI SOFTWARE SAU PRINTR-UN ALT MOD ÎN SCOPUL UTILIZĂRII PERSONALE, SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ACESTEI LICENȚE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, NU DESCĂRCĂȚI, INSTALAȚI, COPIAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI ALTFEL ACEST SOFTWARE. DACĂ AȚI DESCĂRCAT SAU INSTALAT SOFTWARE-UL ȘI NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, ȘTERGEȚI IMEDIAT SOFTWARE-UL.

ACORDAREA LICENȚEI ȘI A DREPTURILOR DE AUTOR

Yamaha vă acordă astfel dreptul de a utiliza programele și fișierele de date care compun software-ul care însoțește acest Acord și toate programele și fișierele pentru modernizarea unui astfel de software care vi se poate distribui în viitor cu termenii și condițiile atașate (colectiv "SOFTWARE"), numai pe un computer, un instrument muzical sau un echipament pe care îl dețineți sau îl gestionați. Deși dreptul de proprietate asupra mediului de stocare în care este stocat SOFTWARE-ul rămâne în obligativitatea dvs., SOFTWARE-ul propriu-zis este deținut de licențiatorii Yamaha și/sau Yamaha și este protejat de legile în vigoare privind drepturile de autor și de toate prevederile aplicabile tratatului.

RESTRICȚII

 • Este posibil să nu aveți competență în inginerie, dezasamblare, decompilare sau orice altceva ce derivă dintr-o formă de cod sursă a SOFTWARE-ului prin orice tip de metodă.
 • Nu puteți reproduce, modifica, schimba, închiria, transmite prin leasing sau distribui SOFTWARE-ul integral sau parțial sau crea lucrări derivate ale SOFTWARE-ului.
 • Nu este permis să transmiteți SOFTWARE-ul electronic de la un computer la altul sau să partajați SOFTWARE-ul într-o rețea cu alte computere
 • Nu este permis să utilizați SOFTWARE-ul pentru a distribui date sau date ilegale care încalcă politica publică.
 • Nu este permis să inițiați servicii bazate pe utilizarea SOFTWARE-ului fără permisiunea companiei Yamaha Corporation.

Datele protejate prin drepturi de autor, incluzând dar fără a se limita la datele MIDI pentru cântece, obținute prin SOFTWARE, se supun următoarelor restricții pe care trebuie să le respectați.

 • Datele primite prin intermediul SOFTWARE-ului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
 • Datele primite prin SOFTWARE nu pot fi duplicate, transferate sau distribuite sau redate sau difuzate pentru ascultători în public, fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.
 • Criptarea datelor primite prin SOFTWARE nu poate fi eliminată și nici filigranul electronic nu poate fi modificat fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.

REZILIEREA

Dacă o lege privind drepturile de autor sau prevederile prezentului Acord sunt încălcate, Acordul se va încheia în mod automat și imediat fără notificare din partea Yamaha. În urma unei astfel de încetări, trebuie să distrugeți imediat SOFTWARE-ul licențiat, orice documente însoțitoare scrise și toate copiile acestuia.

DESCĂRCARE SOFTWARE

Dacă credeți că procesul de descărcare a fost defectuos, puteți contacta Yamaha, iar Yamaha vă va permite să descărcați din nou SOFTWARE-ul, cu condiția să distrugeți primele copiile sau copiile parțiale ale SOFTWARE-ului obținute prin încercarea de descărcare anterioară. Această permisiune de a descărca din nou nu trebuie să limiteze în niciun fel renunțarea la garanție din Secțiunea 5 de mai jos.

DECLINAREA GARANȚIEI SOFTWARE-ULUI

Recunoașteți în mod expres și sunteți de acord că folosirea SOFTWARE-ului este pe riscul dumneavoastră.. SOFTWARE-ul și documentația aferentă sunt furnizate "CA ATARE" și fără garanții de orice fel. FĂRĂ A SE ADRESA PRIN ORICE ALT TIP DE PROVIZIOANE ALE ACESTUI ACORD, YAMAHA DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚII PRIVIND SOFTWARE-ULUI, EXPRES ȘI IMPLICIT, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚE. ÎN MOD SPECIFIC, DAR FĂRĂ A SE LIMITA, YAMAHA NU GARANTEAZĂ CĂ SOFTWARE-UL VA RĂSPUNDE CERINȚELOR DUMNEAVOASTRĂ, CĂ FUNCȚIONAREA SOFTWARE-ULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ EROARE, SAU CĂ DEFECȚIUNILE DIN SOFTWARE VOR FI CORECTATE.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

OBLIGAȚIA GENERALĂ A YAMAHA ESTE DE A PERMITE UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI ÎN CONFORMITATE CU TERMENII STIPULAȚI. ÎN NICI UN CAZ, YAMAHA NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU DVS. SAU ORICE ALTĂ PERSOANĂ PENTRU ORICE DAUNE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE SAU CONSECUTIVE, CHELTUIELI, PIERDERI, PIERDERI DE DATELE SAU ALTE DAUNE PROVENITE DIN UTILIZARE, INCAPACITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR DACĂ YAMAHA SAU UN DISTRIBUITOR AUTORIZAT A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. În niciun caz, răspunderea totală a Yamaha față de dvs. pentru toate daunele, pierderile și cauzele acțiunii (indiferent dacă este contractuală, delictuală sau de altă natură) ce depășesc suma plătită pentru SOFTWARE.

SOFTWARE TERȚI

Software-ul și datele părților terțe ("SOFTWARE TERȚI") pot fi atașate la SOFTWARE. În cazul în care, în materialele scrise sau pe datele electronice care însoțesc Software-ul, Yamaha identifică orice software și date ca SOFTWARE TERȚI, recunoașteți și sunteți de acord că trebuie să respectați prevederile oricărui acord furnizat împreună cu SOFTWARE-UL TERȚI și că partea SOFTWARE-UL TERȚI este responsabilă de orice garanție sau răspundere legată de sau provenind din SOFTWARE-UL TERȚI. Yamaha nu este răspunzătoare în niciun fel pentru SOFTWARE-UL TERȚI sau pentru utilizarea de către dvs.

 • Yamaha nu oferă garanții exprese cu privire la SOFTWARE-UL TERȚI. ÎN PLUS, Yamaha DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚIE IMEDIATĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMEDIATE DE COMERCIALIZARE ȘI DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SOFTWARE-UL TERȚI.
 • Yamaha nu vă va furniza niciun service sau serviciu de întreținere cu privire la SOFTWARE-UL TERȚI.
 • Yamaha nu este răspunzătoare în fața dvs. sau a oricărei alte persoane pentru orice daune, inclusiv, fără limitare, daune directe, indirecte, incidentale sau consecutive, cheltuieli, profituri pierdute, date pierdute sau alte daune rezultate din utilizare, utilizarea incorectă sau incapacitatea de a folosi SOFTWARE-UL TERȚI.

NOTIFICAREA DREPTURILOR RESTRICȚIONATE DE GUVERNUL SUA:

Software-ul este un "element comercial", deoarece acest termen este definit la 48 C.F.R. 2.101 (octombrie 1995), constând în "software de calculator comercial" și "documentație comercială de software de calculator", astfel sunt utilizați acești termeni în 48 C.F.R. 12.212 (septembrie 1995). În concordanță cu 48 C.F.R. 12.212 și 48 C.F.R. 227.7202-1 până la 227.72024 (iunie 1995), toți utilizatorii finali din S.U.A. vor achiziționa Software-ul numai cu acele drepturi enunțate în prezentul document.

GENERAL

Prezentul acord va fi interpretat în conformitate cu legea japoneză și va fi guvernat de aceasta fără a se face referire la principiile conflictului între legi. Orice litigiu sau procedură vor fi audiate în fața instanței din Tokyo, Japonia. Dacă, din orice motiv, o instanță de jurisdicție competentă consideră că o parte din prezentul acord este inaplicabilă, restul acestui acord va continua să fie în vigoare și să producă efecte.

COMPLETAREA ACORDULUI

Prezentul Acord constituie întregul acord între părți cu privire la utilizarea SOFTWARE-ului și a oricăror materiale scrise însoțitoare și înlocuiește toate înțelegerile sau înțelegerile anterioare sau contemporane, în scris sau oral, referitoare la obiectul prezentului Acord. Nicio modificare sau revizuire a acestui Acord nu va fi obligatorie decât în scris și semnată de un reprezentant complet autorizat al Yamaha.